Privacy

Introductie
Dit is het Privacy Statement van de site Martijnvanrheenen.nl als onderdeel van Momentum Capital B.V. en de partijen waarover zij actief het beheer of het gehele management voert en die gevestigd zijn op de locatie aan de Cruquiusweg 111R te Amsterdam (hierna: “Momentum Capital” of “wij”).

Voor Momentum Capital is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

Momentum Capital verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de actuele privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

In dit privacy statement wordt nader uitgelegd welke gegevens Momentum Capital voor welke doeleinden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Mocht u vragen hebben over uw privacy, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@momentumcapital.nl.

Wij zullen slechts tijdelijk persoonsgegevens opslaan, aangezien we hooguit in e-mailverkeer gegevens van u tijdelijk opslaan. Deze zullen nadien vernietigd worden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien daar een rechtmatige grondslag voor aanwezig is. Wanneer er geen sprake is van een rechtmatige grondslag, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet. Indien wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij u daarom vragen, bijvoorbeeld door middel van het invullen van een toestemmingsformulier.

Bronnen
Momentum Capital communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering die niet in lijn is met de door u aangegeven interesse, vraag of verzoek.

Rechten van betrokkenen
U kunt op elk moment om inzage vragen in de door Momentum Capital verzamelde persoonsgegevens over u. U heeft het recht op:
algemene inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw persoonsgegevens;
correctie/aanpassingen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
het verwijderen van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid);
het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens; en
indien mogelijk, het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).
Voorts willen wij u wijzen op het feit dat u recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard kijken wij graag eerst met u naar een passende oplossing aangezien wij ons uiterste best doen te voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en de omgang met uw persoonsgegevens.

Voor uitzonderingen en toelichting op bovenstaande rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u zich wenst te beroepen op een van uw rechten kunt u uw verzoek richten aan: privacy@momentumcapital.nl. 
 
Beveiliging
Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Momentum Capital werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Cookies
De website van Momentum Capital kan cookies gebruiken voor functionele doeleinden, zodat de website goed blijft werken. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Op dit moment gebruiken wij een Tracking cookie voor Google Analytics. Dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Leadfeeder, waarbij gegevens getoond worden van bedrijven die onze website hebben bezocht. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om u te informeren en vooraf toestemming te vragen of Momentum Capital bepaalde cookies mag plaatsen. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Momentum Capital zonder toestemming plaatsen.

Wijzigingen
Momentum Capital behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt. Via de website van Martijnvanrheenen.nl vindt u de meest recente versie.

Gepubliceerd: januari 2023

Contactgegevens
Momentum Capital hecht veel waarde aan uw privacy. Om ervoor te kunnen zorgen dat uw belangen worden behartigd is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Functionaris Gegevensbescherming
Telefoon: 020 – 5600 800
Cruquiusweg 111 R
1019 AG Amsterdam
privacy@momentumcapital.n