Privacy beleid

Privacy Statement

United Momentum Holding B.V. en de partijen waarover zij actief het beheer of het gehele management voert en welke gevestigd zijn op de locatie aan de Cruquisweg 111R te Amsterdam (hierna: “Momentum Capital” of “wij”) is een Nederlandse organisatie welke persoonsgegevens verwerkt van www.martijnvanrheenen.nl. Onder verwerken wordt o.a. het gebruik van persoonsgegevens verstaan. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Voor Momentum Capital is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

Momentum Capital zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de actuele privacywetgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

In dit privacy statement wordt nader uitgelegd welke gegevens Momentum Capital voor welke doeleinden gebruikt en wat zij doet om uw privacy te beschermen. Neem voor vragen op het gebied van privacy contact op via: privacy@momentumcapital.nl.

Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens van onze betrokkenen voor de in dit statement genoemde doeleinden:

 • naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens, zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht en gezinssamenstelling;
 • betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • werk gerelateerde gegevens zoals de naam van uw onderneming, werkgever, functie en inkomensgegevens
 • (technische) gegevens over het gebruik van onze website
  gegevens over hobby’s en interesses;
 • gegevens om te kunnen voldoen aan onze (wettelijke) werkgeversverplichtingen.

Momentum Capital gebruikt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Dit wordt enkel opgevraagd wanneer hier een rechtvaardiging aan ten grondslag ligt of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen.

Bovenstaande gegevens kunnen worden gecombineerd zodat gerichte content en gepersonaliseerde informatie toegestuurd kan worden.

Bronnen

Persoonsgegevens verkrijgen wij van onze betrokkenen door hier om te vragen. Daarbij hebben onze betrokkenen altijd zelf de keuze of zij deze gegevens aan ons willen verstrekken, met de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer zij de toestemming willen intrekken.

Voorts zijn er ook gegevens die wij via openbare bronnen verkrijgen. Zoals informatie over ondernemingen welke geregistreerd staan in de Kamer van Koophandel, waarbij persoonsgegevens van contactpersonen van de desbetreffende ondernemingen openbaar beschikbaar zijn gesteld. Deze (rechts)personen benaderen wij voor het ontplooien van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Bij het eerste contact wat gelegd wordt met deze personen wordt gevraagd om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Momentum Capital communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze organisatiedoelen en het behartigen van onze bedrijfsbelangen met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand (commerciële activiteiten). Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering die niet in lijn is met de door uw aangegeven interesse, vraag of verzoek.

Momentum Capital gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor onze dienstverlening.

Doeleinden voor de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten met betrokkene. Daarnaast is in bepaalde gevallen verwerking noodzakelijk zodat Momentum Capital kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Momentum Capital vraagt in alle andere gevallen voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan haar betrokkenen.

Momentum Capital zorgt ervoor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een grondslag aanwezig is. Wanneer niet sprake is van een rechtmatige verwerking dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet.

De verwerking is rechtmatig wanneer Momentum Capital gegevens verwerkt:

 • met uw uitdrukkelijke toestemming, deze kunt u kenbaar maken door ons toestemmingsformulier in te vullen of anderszins schriftelijk kenbaar te maken;
 • voor de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten;
 • voor het kunnen toesturen van (elektronische) relevante en/of commerciële informatie over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen Momentum Capital;
 • om u gericht te benaderen voor deelname aan onze bijeenkomsten en activiteiten;
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking ervan. Bijvoorbeeld: de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing, het doorsturen van personeelsgegevens binnen/tussen onderdelen van dezelfde organisatie en het verwerken van gegevens ten behoeve van netwerkbeveiliging.

Momentum Capital houdt zich aan haar plicht dat de verwerking niet indruist tegen de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen.

Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen gegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken.

Bewaartermijn

Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Momentum Capital. Deze gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk.

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang betrokkenen gebruik maken van onze diensten, maar ook in de periode daarna. Dit wordt gedaan omdat wij nauw klantcontact onderhouden en onze betrokkenen in de meeste gevallen voor een langere periode als investeerder zijn aangesloten bij onze organisatie.

Als uitzondering op het voorgaande geldt dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Gegevensuitwisseling

Uw gegevens kunnen binnen Momentum Capital uitgewisseld en gecombineerd worden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over uw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat de verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingsstandaarden uw gegevens verwerkt. Deze afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Het is mogelijk dat sommige verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, waar andere wetten en regels gelden. In zulke gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt waarbij Momentum Capital ervoor zorgt dat zij ten allen tijde eenzelfde niveau van privacybescherming kan garanderen richting haar betrokkenen.

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Momentum Capital werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheersprocedures om de gegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Cookies

De website van Momentum Capital gebruikt cookies voor functionele doeleinden, zodat de website goed blijft werken. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat Momentum Capital u optimaal van dienst kan zijn. Daarnaast gebruikt Momentum Capital een Tracking cookie voor Google Analytics, dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om u te informeren en vooraf toestemming te vragen of Momentum Capital bepaalde cookies mag plaatsen. Voorgaande geldt alleen voor Tracking cookies. Momentum Capital maakt geen gebruik van het plaatsen van Tracking cookies. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Momentum Capital zonder toestemming plaatsen.

De rechten van betrokkenen

Op elk moment kunt u om inzage vragen in de door Momentum Capital verzamelde gegevens over u. U heeft het recht op:

 1. algemene inzage in uw gegevens die bij ons bekend zijn;
 2. informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw gegevens;
 3. correctie/aanpassingen van de gegevens die bij ons bekend zijn;
 4. het verwijderen van de gegevens (recht op vergetelheid);
 5. het beperken van de verwerking van uw gegevens en;
 6. indien mogelijk het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Voorts willen wij u wijzen op het feit dat u recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard kijken wij graag eerst met u naar een passende oplossing nu wij ons uiterste best doen te voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en de omgang met uw persoonsgegevens.

Indien u het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, dan kan dit in strijd zijn met onze dienstverlening en andere regelgeving (denk hierbij aan onze wettelijke verplichtingen). Wij zullen met u zorgen voor een passende oplossing om u uw recht zo goed mogelijk uit te laten voeren.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u deze toestemming wilt intrekken dan is dit tevens mogelijk.

U kunt een aanvraag als hierboven genoemd indienen wanneer Momentum Capital uw persoonsgegevens verwerkt. De aanvraag dient schriftelijk via post of via e-mail te geschieden.

Wijzigingen

Momentum Capital behoudt zich het recht voor de privacy statement aan te passen. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt. Via de homepage van Momentum Capital vindt u de meest recente versie.

Gepubliceerd: januari 2019

Contactgegevens

Momentum Capital hecht veel waarde aan uw privacy. Om ervoor te kunnen zorgen dat uw belangen worden behartigd is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Functionaris Gegevensbescherming
Telefoon: 020 – 5600 800
Cruquiusweg 111 R
1019 AG Amsterdam
privacy@momentumcapital.nl